قوانین ثبت دامین

برای انتخاب و ثبت دامنه قوانین و استاندارد هایی وجود دارد که بر اساس دامنه و پسوند انتخابی متفاوت است. در ادامه قوانین و نکات مهم این استانداردها بیان می شود.

قوانین ثبت دامنه ir.

 • حداقل طول دامنه ۳ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می باشد.
 • تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد.

قوانین ثبت دامنه co.ir.

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد این دامنه مخصوص شرکتهای تجاری ثبت شده بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه .net.ir

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد این دامنه مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه . org.ir

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد این دامنه مخصوص شرکتهای غیر انتفاعی، انجمن های علمی، موسسات بین المللی ثبت شده و … بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه· قوانین ثبت دامنه .ac.ir

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد این دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه .sch.ir

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد این دامنه مخصوص مدارس، موسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه .gov.ir

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد این دامنه مخصوص بخش های اجرایی موسسات و وزارتخانه های جمهوری اسلامی بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه .id.ir

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد این دامنه مخصوص اشخاص حقیقی تابع کشور ایران بوده و ارائه تصویر شناسنامه متقاضی الزامی می باشد.

قوانین دامنه های com, net, org, biz وinfo

 • حداقل طول دامنه ۳ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می باشد.
 • تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد.

قوانین دامنه ws

 • حداقل طول دامنه ۴ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می باشد.
 • تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد

قوانین ثبت دامنه در صورت تمایل به ثبت نام دامنه ها با مفهوم مذهبی مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نیاز است.

 • ثبت دامنه هایی که تداعی کننده فعالیت های غیرقانونی و اعمال مغایر با قوانین به کلی ممنوع می باشد.
 • ثبت دامنه با نام پسوند های عمومی مانند : aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name, net, org ,pro ممنوع می باشد
 • ثبت دامنه با نام های مرتبط با اینترنت ممنوع می باشد.
 • ثبت دامنه با نامهای ایران، اسامی استانها، شهرستان ها و شهرها و کد آنها ممنوع می باشد.
 • ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهیر، اماکن عمومی و وقایع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز می باشد.
 • ارائه آدرس دقیق پستی و کد پستی ۱۰ رقمی جهت ثبت دامنه الزامی می باشد.